lucky佛號梵唄精選

 

以下列表作為佛號之梵唄,可隨梵唄跟念(在家念佛自修、中小寺院共修 皆宜)。

影音名稱

課別

連結

下載

懺悔偈-唱誦:自誠法師/影片製作:釋悟寧

拜懺

cloud_go1

懺悔偈 拜懺 cloud_go1  
懺公領眾拜佛-蓮因寺 拜佛 cloud_go1  

追頂念佛.地鐘念佛,四字佛號快版

念佛

cloud_go1

 

南無阿彌陀佛聖號, 四字四音快板

念佛

cloud_go1

 

南無阿彌陀佛,繞佛-蓮因寺 繞佛 cloud_go1  
南無阿彌陀佛(自誠法師-六度彌陀) 平時、沉潛、靜心 cloud_go1  

 靜心佛號(古琴)-南無阿彌陀佛

平時、沉潛、靜心

cloud_go1

 

 

 

 

 

淨土念佛釋疑
 
祖師法語
 
生活中念佛
 

show bar
button